• Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου για επιθυμία κατάταξης σε ένα από τα τρία όπλα (Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία) και επιλογή, με βάση τις ανάγκες του κάθε όπλου και τις επιδόσεις του έφεδρου μετά το πέρας της ενιαίας στρατιωτικής βασικής εκπαίδευσης.
  • Η βασική εκπαίδευση θα είναι ενιαία και για τα τρία όπλα σε επιλεγμένες μονάδες των ενόπλων δυνάμεων και θα ακολουθούν ενιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης.
  • Η επιλογή των εφέδρων αξιωματικών θα γίνεται μόνο από υποψήφιους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικών εξετάσεων σε συγκεκριμένη εξεταστέα θεωρητική ύλη και σε αθλητικά και ψυχονοητικά τεστ.
  • Υποχρεωτική θητεία όλων των στρατευσίμων σε παραμεθόριες μονάδες κατ’ ελάχιστον έξι μήνες.
  • Καμία μετάθεση στρατευσίμων δεν θα γίνεται σε επιτελικά γραφεία των ανώτατων διοικήσεων των ΕΔ, παρά μόνο σε επιχειρησιακές μονάδες.
  • Θέσπιση ανώτατου ορίου υποχρεωτικής στράτευσης το 26ο έτος της ηλικίας και σε καμία περίπτωση η θητεία δεν θα εξαγοράζεται. Η ανυποταξία θα αποτελεί διαρκές ποινικό αδίκημα και θα αφαιρείται η ιθαγένεια.