Οι Διοικητές των νοσοκομείων θα διορίζονται με διαγωνισμό που θα πραγματοποιείται από το ΑΣΕΠ, και θα περιλαμβάνει ψυχονοητικά τεστ και ειδικά τεστ γνώσεων πάνω στο αντικείμενο.

Στον διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετέχουν:

  • Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,
  • Πτυχιούχοι Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας με ειδίκευση σε θέματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας
  • Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων με εμπειρία σε Διοίκηση Μονάδων Υγείας.

Οι  Πρόεδροι, Διοικητές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, και  Μέλη  των Διοικητικών Συμβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων Διοίκησης  των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.ΠΔ.Ι. θα διορίζονται, μετά από σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ, βάσει των απαιτούμενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της συνάφειας με το αντικείμενο της θέσης και του φορέα και ψυχονοητικών τεστ.

Η θητεία θα είναι πενταετής, ενώ κατά την διάρκεια αυτής, θα ελέγχονται για την εκπλήρωση των στόχων και των καθηκόντων τους.

Κατάργηση όλων των Ειδικών και Γενικών Γραμματειών