• Ο νόμος ιθαγένειας καταργείται.
  • Ανακαλούνται όλες οι χορηγήσεις ελληνικής ιθαγένειας που δόθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
  • Για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενή απαιτείται, πέραν της ελληνικής καταγωγής και η ύπαρξη ελληνικής εθνικής συνείδησης, συναγομένης από την εν γένει συμπεριφορά του και τα λοιπά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ενδιαφερόμενου (στοιχεία προσδιορισμού της ελληνικής εθνικής συνείδησης, η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η επαφή του ενδιαφερομένου με τα ελληνικά ήθη, έθιμα και τις παραδόσεις, όπως διαμορφώθηκαν στους τόπους διαμονής των Ελλήνων, αλλά και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.
  • Πολίτες μη ελληνικής ιθαγένειας θα πολιτογραφούνται έπειτα από οκτώ χρόνια μόνιμης παραμονής στη χώρα, έχοντας άδεια ή δικαίωμα παραμονής και αφού αποδείξουν ότι γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό και Ιστορία, έχουν καθαρό ποινικό μητρώο, σέβονται τις βασικές διατάξεις του Συντάγματος και μπορούν να συντηρηθούν οικονομικά.
  • Η εξέταση θα πρέπει να γίνεται κατόπιν αιτήσεως σε Δικαστήριο, με τις εξεταστικές διαδικασίες να γίνονται υπό την εποπτεία Δικαστικών Λειτουργών δύο φορές κατά έτος, χωρίς καμία παρέμβαση της Διοίκησης, ώστε να αποφεύγονται “πολιτικοί δάκτυλοι”.