• Οι Ιατρικοί Σύλλογοι καταργούνται.

• Θεσπίζεται ασυμβίβαστο Πανεπιστημιακού και Ιδιώτη γιατρού.

• Για να εργαστεί κάποιος ως γιατρός στην Ελλάδα θα πρέπει να αποκτήσει Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από ειδικό συμβούλιο κατόπιν εξετάσεων δύο επιπέδων μέσω των οποίων θα ελέγχεται το επίπεδο γνώσεων των γιατρών.

• Η άδεια άσκησης επαγγέλματος θα χορηγείται από οργανισμό μετά από τρία στάδια αδιάβλητων εξετάσεων.

• Η απόκτηση του πιστοποιητικού θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας και την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου επιπέδου εξετάσεων.

• Η ειδικότητα θα πραγματοποιείται σε πανεπιστημιακές κλινικές, Ακαδημαϊκά Εκπαιδευτικά Νοσοκομεία και Νοσοκομεία.

• Τα Προγράμματα Ιατρικής Ειδικότητας θα ελέγχονται από αρμόδιο φορέα που θα επιβλέπει και θα πιστοποιεί.

• Ο αριθμός των αδειών των γιατρών και οι ειδικότητες θα καθορίζονται σε πλάνο ανά δεκαετία.

• Οι άδειες δεν θα μπορούν να ξεπερνούν τον αριθμό των απαιτούμενων θέσεων για την λειτουργία της υγείας της χώρας.